Werkdruk


Wat verstaat Rijn IJssel onder werkdruk?

Rijn IJssel volgt TNO als het gaat om de definiëring van werkdruk:


’Werkdruk ontstaat bij disbalans tussen dat wat van een medewerker gevraagd wordt (taakeisen) en de mogelijkheden van de werknemer om aan die vraag te voldoen (regelmogelijkheden). Aanhoudende disbalans vermindert de kwaliteit van het werk, dat is zowel voor de werknemer als voor de werkgever een probleem. Bovendien kan een aanhoudende disbalans leiden tot werkstress: lichamelijke, emotionele of cognitieve stressklachten.” (Roos Schelvis, TNO, 5-10-2017).


Taakeisen kunnen zijn: de hoeveelheid taken, emotionele belasting, de organisatiecultuur. Regelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld: autonomie, steun van collega’s en medezeggenschap. Zie voor meer informatie www.tno.nl


Naast aandacht voor werkdruk wil Rijn IJssel ook het werkplezier vergroten. Zowel jij als je medewerker hebben daar een sleutelrol in!

In gesprek met je team

Een handig hulpmiddel om 'werkdruk' bespreekbaar te maken in teamverband: de KoersKaart. Download hem hier of vraag een grote (A0) gedrukte versie op via HR.

Veelvoorkomende reacties

Als werkdruk ter sprake komt, wordt vaak genoemd dat werkdruk toch ‘subjectief’ is; dat de beleving van een medewerker daarbij een rol speelt. Dat klopt. Individuele factoren spelen altijd ook een rol. Zoals: competenties, persoonlijkheid, maar ook de privé-situatie van een medewerker.


Ook wordt wel gesteld dat werkdruk ‘’er altijd al was’’. Dit is niet het geval. Uit onderzoek en landelijke cijfers, bijvoorbeeld van CBS en TNO, blijkt duidelijk dat we in de laatste jaren meer geld dan ooit kwijt zijn aan ziekteverzuim veroorzaakt door werkstress of burnout.


‘’Werkdruk is niet erg, een beetje druk zijn kan best lekker zijn’’. Bij deze reactie wordt onder werkdruk wat anders verstaan. Er wordt dan gedoeld op druk zijn en daarbij soms zelfs in een zekere ‘’flow’’ zitten. Rijn IJssel verstaat onder werkdruk langdurige werkdruk die tot werkstress leidt.

Hoe is het binnen Rijn IJssel gesteld met werkdruk?

Uit het Medewerkersonderzoek van het najaar van 2018 blijkt dat 41,3% van alle medewerkers een (veel) te hoge werkdruk ervaart. Ook uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van 2017 en 2018 onder de leidinggevenden van de onderwijsclusters bleek dat er sprake is van werkdruk.

Wat doet Rijn IJssel als het gaat om werkdruk?

Rijn IJssel heeft als werkgever, een belangrijke verplichting om werkdruk te voorkomen of verminderen. Dit moet niet alleen vanuit de Arbowet, maar sinds oktober 2018 ook vanuit de opdracht van de CAO MBO.

Rijn IJssel onderzoekt de werkelijke oorzaken van werkdruk, treft daar maatregelen op en evalueert deze. In juli 2019 is het Werkdrukplan vastgesteld door het CvB, na instemming van de OR.

Het Werkdrukplan in grote lijnen


In het Werkdrukplan worden 5 verbeterlijnen beschreven:

1. Planning en roostering

2. Samenwerking staf-onderwijs

3. Samenwerking staf-onderwijs

4. Versterken leiderschap

5. Versterken leiderschap


Ook wordt ingegaan op het bevorderen van werkplezier door onder andere te werken aan de werkomstandigheden van medewerkers en de organisatiecultuur.

2019 staat in het teken van verder uitwerking van het Werkdrukplan en gaan we starten met de implementatie van de maatregelen. Eind 2019 worden alle activiteiten op het gebied van werkdruk en werkplezier onderdeel van De Gezonde School.

Wil je meer lezen over de verbeterlijnen en de acties die daarbij horen, zie het Werkdrukplan op Plein.


Werkdruk: de rollen van medewerkers en leidinggevenden


Het is belangrijk dat we onze medewerkers energiek en vitaal houden. Dat is grotendeels hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen het zelf aan moeten geven als de werkdruk te hoog wordt en als ze iets nodig hebben om de werksituatie beter te maken. Het is echter voor sommige mensen lastig om aan de bel te trekken of om de signalen bij zichzelf te herkennen. Daarom is er ook een belangrijke rol voor jou als leidinggevende weggelegd. Observeer, signaleer, bespreek en ondersteun!


Dit kan door:

- Op tijd in gesprek te gaan met medewerkers als je bij hen stress constateert of vermoedt.

- In Koersgesprekken aandacht te besteden aan werkdruk en werkplezier. Zie figuur ‘Vitaliteitsgesprek’. Deze eenvoudige check kan je samen met de medewerker invullen en aan de hand daarvan kunnen jullie samen mogelijke acties formuleren ter verbetering van de inzetbaarheid van de medewerker.

· Schakel op tijd de HR-adviseur, de adviseur Arbeid & Gezondheid of de bedrijfsarts in voor advies als je stress constateert bij medewerkers.

· Werk actief mee aan het uitwerken van een plan voor je cluster of stafdienst op basis van de verbeterlijnen uit het Werkdrukplan en neem acties op in je teamplan hoe jullie samen werkdruk gaan verminderen en het werkplezier vergroten.

· Spar eens in je managementteam met je collega’s over werkdruk en werkstress van de medewerkers en deel best practices met elkaar.

· Gebruik daarbij de informatie uit de gesprekken en uit de ingevulde checklist ‘Vitaliteitsgesprek’.

· Ga aan de slag met de uitkomsten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

· Zet als het nodig is, tussentijdse onderzoeken naar werkdruk en werkplezier in voor het verkrijgen van dieper inzicht in oorzaken en mogelijke maatregelen.

· Stimuleer je medewerkers om aan het Medewerkersonderzoek mee te doen en bespreek samen de resultaten met je teamleden. Je kunt hiervoor de Koerskaart gebruiken.

· Observeer, signaleer, bespreek en ondersteun!