Jouw rol als medewerker


Meld je je ziek? Als medewerker bespreek je met jouw leidinggevende de informatie die nodig is om de arbeidsbeperkingen te beoordelen, zoals functionele beperkingen, verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid en mobiliteit.


Jij als medewerker hebt een cruciale rol binnen het voorkomen van verzuim en je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je inzetbaar blijft. Rijn IJssel biedt jouw een breed scala aan activiteiten en begeleiding zodat je ervoor kunt zorgen inzetbaar te blijven.

Dus dreigen zaken spaak te lopen? Ga vooral in gesprek met je leidinggevende om samen oplossingen te zoeken. Wat er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Werkhervattingsplan


Het is belangrijk dat jij als leidinggevende weet wat de visie van Rijn IJssel ten aanzien van (het voorkomen van) verzuim inhoudt. Soms lijkt verzuim een heel lastig onderwerp. Gelukkig is er veel informatie beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld het Werkhervattingsplan die er voor zorgt dat jij jouw verantwoordelijkheid als leidinggevende vanaf dag 1 kunt nemen.

Kennis van wet- en regelgeving


De Wet Verbetering Poortwachter is leidend bij elke ziekmelding. Net als op de vorige pagina kun je hieronder de handige infographic vinden waar het gehele proces en alle verantwoordelijkheden in de tijd zijn weergegeven.

Rechten en plichten


Bij een ziekmelding vermeld je aan je leidinggevende de volgende zaken:

· de verwachte duur;

· welke werkzaamheden overgenomen moeten worden:

· of jouw arbeidsongeschiktheid gevolg is van een bedrijfsongeval, veroorzaakt is door een derde;

· of je onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt;

· je telefoonnummer en verblijfsadres.


Jouw leidinggevende toetst of je mobiel bent. Als er mogelijkheden zijn om naar het werk te komen zal je leidinggevende je uitnodigen voor een gesprek om samen mogelijkheden tot inzet te bespreken. Indien gewenst, wordt de verzuimcoach of bedrijfsarts geconsulteerd voor advies en krijg je een oproep voor het spreekuur. Je ben verplicht om de bedrijfsarts medische informatie te verschaffen zodat deze jouw arbeids(on)geschiktheid kan beoordelen.

Volgens de wetgeving ben je verplicht om samen te werken met je leidinggevende, bedrijfsarts en andere hulpverleners om je reintegratie in het werk te bevorderen. Indien je niet actief meewerkt aan je reintegratie, kan Rijn IJssel sancties opleggen zoals opschorting van de loondoorbetaling. Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Via het UWV kun je een deskundigenoordeel aanvragen.


De bedrijfsarts beoordeelt dus of je kunt werken, via je eigen (huis)arts regel jij de zorg die jij nodig hebt om te kunnen herstellen. De kosten hiervoor vallen onder jouw eigen zorgverzekering.

Indien de zorg via de huisarts onvoldoende mogelijkheden biedt, dan heeft Rijn IJssel contacten met diverse dienstverleners die ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat jij weer spoedig inzetbaar bent.


Verantwoordelijkheden
leidinggevende

Voert een gesprek met de medewerker over de beperking in arbeid door ziekte en de mate van mobiliteit. De focus ligt op de functionele mogelijkheden van de medewerker, niet op de medische context.

Vraagt en bespreekt met de medewerker de informatie die nodig is om de arbeidsbeperkingen te beoordelen, zoals functionele beperkingen, restmogelijkheden verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid en mobiliteit.

Zorgt voor een juiste uitvoering van het verzuimbeleid en de daarbij behorende protocollen binnen de kaders die de wetgeving hiervoor geeft.

Luistert naar de oorzaak die de medewerker noemt als reden om niet te komen werken en velt geen oordeel over de verzuimreden.

Levert goede zorg voor de medewerker, door direct met hem in gesprek te gaan over de taken die hij niet kan in zijn werk. Uiterlijk in de eerste week is er een werkhervattingsplan opgesteld (bij ontbreken hersteldatum).

Heeft de leiding in de verzuimbegeleiding. Roept advies en hulp van experts in, met name als herstel en re-integratie moeizaam verlopen.

Vraagt naar de conditie van een medewerker aan de hand van beperkingen in zijn eigen werk zonder te vragen naar een diagnose. We beoordelen de conditie van een medewerker aan de hand van de taken in zijn werk die hij nu kan of niet kan uitvoeren.

Geeft aandacht en begeleiding aan de medewerker op het moment dat er geen arbeid kan worden geleverd.

Formuleert een heldere vraagstelling ten aanzien van arbeidsmogelijkheden richting bedrijfsarts danwel adviseur Arbeid en Gezondheid.

Verlofmogelijkheiden


Om duurzaam inzetbaar te blijven, nu en in de toekomst, kent Rijn IJssel diverse verlofvormen. Sommige verlofvormen vloeien voort uit de cao of wetgeving, en anderen regelingen zijn speciaal voor Rijn IJssel opgesteld. Want vaak is er meer mogelijk dan je denkt om een medewerker ruimte te geven en niet te vervallen in ziekteverzuim. Voor de meest actuele inhoud van de regelingen verwijzen we je naar de cao en Plein, Weten & Regelen.

Preventie


Heb jij een goed beeld van de inzetbaarheid van jouw team? Gebruik de Inzetbaarheidscan om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit en inzetbaarheid van jouw medewerkers.